Partnerzy

Kudowa-Zdrój

Najstarsza wzmianka pochodzi z XV wieku i związana jest z małą osadą zwaną „Lipolitów” a następnie Chudoba – gdzie panuje łagodny klimat, malowniczy krajobraz i skąd biją źródła wód mineralnych o leczniczych właściwościach. Już w 1636 r. powstały tutaj pierwsze urządzenia uzdrowiskowe. Po II wojnie światowej miasto, które uniknęło zniszczeń, zostało włączone do Polski i uzyskało prawa miejskie. Stopniowo stało się jednym z najbardziej znanych uzdrowisk i miast turystycznych. Tradycyjnie od 1962 r odbywa się tutaj Festiwal Moniuszkowski.

Náchod

Nachod to miasto w województwie kralowohradeckim, leżące w regionie turystycznym Pogranicza Kłodzkiego w północno – wschodnich Czechach. Zostało założone w XIII w. przez rycerza Hrona z rodu Naczeradiczów. Założył on gród w strategicznym miejscu, gdzie przebiegał trakt poprzez przesmyk zwany Braną. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z 1254 r. Mieszka tutaj około 20 tysięcy mieszkańców.

Nazwa wywodzi się od tego, że przez Nachod przebiega droga wiodąca na Śląsk i do Niemiec (a od 1945 r. do Polski). Przejście graniczne Nachod Beloves / Kudowa Słone leży na głównej trasie Warszawa – Praga (droga E67). Przez miasto przepływa rzeka Metuja. Centrum historyczne jest zabytkową strefą chronioną.

Cele projektu

Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności  regionu dzięki wyższemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.  Celami szczegółowymi projektu są: realizowane rozwiązania infrastrukturalne niezbędne dla udostępnienia i wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczych regionu pogranicza oraz wspólne  działania informacyjne, marketingowe i promocyjne z celem wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Współpraca miast

Fundamentem  wzajemnych relacji  pomiędzy Kudową-Zdrojem  i Náchodem jest wspólne dziedzictwo kulturowe i tradycje koegzystencji na obecnym pograniczu polsko-czeskim różnych narodów, co jest ściśle związane z wielokrotnymi zmianami granic, zwłaszcza na przestrzeni XX w.. Tradycje  te trafiają na grunt jednolitych etnicznie miast – są to jednak miasta, w których społeczność (często dotknięta trudnymi rodzinnymi doświadczeniami historycznymi), dostrzega potrzebę wzajemnej współpracy i wymierne korzyści z niej płynące. Postępujące zjawiska integracji europejskiej i globalizacji sprawiają, że zatarciu ulegają dotychczasowe bariery dzielące oba miasta – zarówno w wymiarze administracyjnym jak i związane z postawami społecznymi. Początek XXI w. przyniósł dla obu miast rozkwit współpracy – wobec przełamania dawnych barier oraz dzięki zaangażowaniu  środków europejskich miasta uzyskały zdolność do rozwiązywania nie tylko wspólnych trudności, ale również do wzajemnego wykorzystania indywidualnego potencjału partnera. W naturalny sposób powyższe zjawisko przełożyło się na powstanie idei Miasta Europejskiego, której urzeczywistnienie wymaga sformułowania, a następnie wdrożenia niniejszej Strategii. Szeroką współpracę pomiędzy Kudową-Zdrojem oraz Náchodem zapoczątkowano w roku 2002, kiedy to została podpisana umowa wyrażająca wolę współpracy w różnych dziedzinach – między innymi gospodarki, sportu, kultury, turystyki i spraw socjalnych. Dwa lata później podpisano Porozumienie o Partnerskiej Współpracy Europejskiej Pomiędzy Miastami Kudowa-Zdrój i Náchod, celem osiągnięcia ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego rozwoju miast poprzez wykorzystanie ich  wewnętrznego potencjału. W ramach Porozumienia samorządy obu miast zadeklarowały realizację wspólnych celów dotyczących: 

  • obniżania  negatywnych skutków  peryferyjnego położenia  regionu przede wszystkim poprzez likwidowanie barier infrastrukturalnych;  
  • rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem przyrodniczych i historycznych walorów regionu; 
  • wspierania  lokalnych przedsiębiorstw  oraz zachęcanie inwestorów  zagranicznych do lokalizacji kapitału w miastach; 
  • ochrony i polepszania stanu środowiska przyrodniczego.

W XXI w. w ramach współpracy partnerskiej Kudowy-Zdroju i Náchodu zrealizowano kilkanaście projektów, które współfinansowano przy pomocy funduszy pochodzących z programów unijnych wspierających współpracę transgraniczną. Dotyczyły one przede wszystkim niwelowania barier infrastrukturalnych  na pograniczu polsko-czeskim poprzez poprawę infrastruktury drogowej i rowerowej, jak również poprawę gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej w miastach partnerskich. MiastaKudowa-Zdrój i Náchod uczestniczyły także wspólnie w wielu mikroprojektach, zwiększających integrację społeczną  oraz wpływających na zacieśnianie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami obu miast, dzięki organizacji wspólnych wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, jak również działań związanych z promocją turystyki. Dotychczasowa współpraca ma tym samym charakter wieloaspektowy i  pozwoliła wykreować wzorce, które z powodzeniem mogą być powielane na nowe obszary wymagające interwencji.