Partneři

Kudowa-Zdrój

Nejstarší zprávy o městě pochází z 15. stol. a vážou se k malé osadě nazvané „Lipolitov“, a pak „Chudoba“ – kde panovalo mírné podnebí, krajina byla malebná a vyskytovaly se zde minerální prameny s léčebnými účinky. Již v roce 1636 zde vznikla první koupelová zařízení. Po II. světové válce město Kudowa, kterému se vyhnuly válečné události, bylo začleněno do území Polska a současně získalo městská práva. Postupně se stalo jedním z nejznámějších lázeňských a rekreačních středisek v zemi. Do historie města se trvale zapsal hudební festival Moniuszka, který je zde od roku 1962 každým rokem pořádán.

Náchod

Náchod (německy Nachod) je město v Královéhradeckém kraji v turistickém regionu Kladské pomezí na severovýchodě Čech. Bylo založeno v polovině 13. století rytířem Hronem z rodu Načeradiců. Ten založil hrad na strategickém místě, kde se zemská stezka zužuje do průsmyku zvaného Branka. První písemná zmínka pochází z roku 1254. Žije zde přibližně 20 tisíc obyvatel.

Název vznikl od toho, že se přes Náchod chodilo do Slezska a Německa (od roku 1945 do Polska). Hraniční přechod Náchod-Běloves/Kudowa Słone leží na hlavní trase Praha–Varšava (silnice E67). Náchodem protéká řeka Metuje. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Cíle projektu

Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů.

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních hodnot a zdrojů Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój. Dalšími cíli projektu jsou: Realizovaná infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu a společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.

Spoluprace měst

Základem pro vytváření vzájemných vztahů měst Náchod a Kudowa-Zdrój je společné kulturní dědictví a tradice paralelního soužití více národností na polsko-českém pomezí. Úzce to souvisí s četnými změnami hranic, ke kterým docházelo zejména v průběhu 20. století. Města jsou dnes národnostně jednolitá – jejich společnost (a často se jedná o lidi, jejichž rodiny dějinné události bolestně pocítily) si však uvědomuje potřebu vzájemné spolupráce a výhody, jaké to může přinášet. Dosavadní  bariéry dělící obě města, a to jak na úrovni administrativní, tak v rámci postojů převládajících ve společnosti, díky narůstající evropské integraci a globalizaci postupně mizí. Na začátku 21. století spolupráce mezi oběma městy vzkvétá. Jejich představitelé se snaží prolomit někdejší bariéry a díky přílivu evropských prostředků jsou nyní města schopna řešit nejen společné problémy, ale rovněž využívat individuální potenciál partnera. Výše uvedené jevy se přirozeně odrážejí  v myšlence evropského města. K jejímu uskutečnění je nutné formulovat a následně implementovat předkládanou strategii. Rozsáhlá spolupráce Náchoda a Kudowy-Zdrój byla zahájena v roce 2002, kdy došlo k podpisu dohody o vzájemné spolupráci v různých oblastech – mj. v rámci ekonomiky, sportu, kultury a v sociální oblasti. O dva roky později byla podepsána Dohoda o partnerství mezi městy Náchod a Kudowa-Zdrój. Jejím cílem je dosáhnout ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje měst díky využití jejich vnitřního potenciálu. V rámci dohody se představitelé obou měst zavázali k realizaci následujících společných cílů: 

  • snížit negativní dopad polohy regionu na periferii, a to zejména snahou o odstranění bariér v infrastruktuře;  
  • rozvoj cestovního ruchu s přihlédnutím k přírodním a historickým krásám regionu; 
  • podpora místních podnikatelů a přilákání zahraničních investorů a jejich kapitálu do obou měst; •ochrana a zlepšení stavu životního prostředí. 

Ve 21. století bylo v rámci partnerské spolupráce měst Náchod a Kudowa-Zdrój realizováno několik projektů spolufinancovaných z prostředků z programů EU pro podporu přeshraniční spolupráce. Souvisely  především s odstraněním bariér v oblasti infrastruktury v polsko-českém příhraničí, jednalo se o opravu komunikací, výstavbu cyklostezek, ale i o zlepšení nakládání s odpady či vodního  hospodářství v partnerských městech. Města Náchod a Kudowa-Zdrój se rovněž společně podílela na mnoha mikroprojektech, které přispěly k posílení sociální integrace a vedly k upevnění sociálních vazeb mezi obyvateli obou měst. Jednalo se mj. organizaci společných sportovních, kulturních nebo vzdělávacích akcí, ale také o aktivity související s propagací cestovního ruchu. Dosavadní spolupráce tudíž probíhá v několika úrovních a umožnila vytvořit vzorce, které mohou být úspěšně aplikovány v rámci nových oblastí